Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů - Remise, regenerační centrum, www.remise.cz

Jste-li naším klientem, nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. Zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se zde, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Kdo je správce?
Společnost REMIS, s.r.o., se sídlem Šámalova 735/93, 615 00 Brno, IČO: 45479526, zapsaná u KS v Brně, oddíl C, vložka 5187 provozuje regenerační centrum Remise a webovou stránku www.remise.cz. Vaše osobní údaje používáme jako správce, t.j. určujeme, jak budou zpracovávány a za jakým účelem..

Kontakt
Pokud se  budete chtít na nás  obrátit, můžete kontaktovat jednatelku společnosti: ing. Kamilu Rejdovou  na tel. čísle +420 602 744 670 nebo na e-mailu: info@remis.info
Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:
- budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu.
- plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
- umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování
Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):
- základní komunikace - Vaše osobní údaje v rozsahu: jméno a příjmení a e-mail a tel.číslo, jež nezbytně potřebujeme pro sjednávání vašich návštěv u nás.
- vedení účetnictví - jste-li klientem, vaše osobní údaje nezbytně potřebujeme, abych vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
- terapie, diagnostika a poradenství – jste-li klientem, potřebujeme pro poskytování naší odborné činnosti vaše údaje v rozsahu uvedeném v terapeutické evidenci – data jsou nezbytná, aby terapeutická a poradenská služba mohla být realizována.

-marketing – zasílání pozvánek a sdělení - Vaše osobní údaje (e-mail a jméno a příjmení) využívám za účelem přímého marketingu. Jste-li naším klientem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše informace zajímají, a to po dobu   5 let od poslední vaší návštěvy. Tento souhlas můžete odvolat zasláním odhlašovacího emailu.

Předávání dat mimo Evropskou unii
Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů
Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je, jako kdyby byly naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů
V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: info@remis.info
Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.
Díky právu na přístup k osobním údajům nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.
Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.
Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování.
Další práva:

Právo na přenositelnost
Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme alespoň 90 dní.

Právo na výmaz (být zapomenut/a)
Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut/a). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje z našeho systému.
Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 90 dní.
V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat naši společnost, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Mlčenlivost
Dovolujeme si Vás ujistit, že jsme povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nevydáme vaše osobní údaje žádné jiné třetí straně.

Závěrečná ustanovení
Odesláním kontaktního formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
Subjekt údajů tímto prohlašuje, že byl správcem řádně informován o zpracování osobních údajů v souladu s ustanovením čl. 13 nařízení GDPR a že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou správci poskytovány dobrovolně.
Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 03.06.2019

  Remise - regenerační centrum | REMIS, s.r.o. | Šámalova 735/93 | 615 00 Brno-Židenice | www.remise.cz | e-mail: info@remis.info | t: 724 256 786, 602 744 672